/ 0
60%
Table of contents

Document in text mode:

THEORIES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION Renáta Panocová ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE 138 2020 __________________________________________ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta Katedra anglistiky a amerikanistiky Theories of Intercultural Communication Renáta Panocová Košice 2020 ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE 138 2020 __________________________________________ Theories of Intercultural Communication Vysokoškolská učebnica Autorka: doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., FF UPJŠ v Košiciach Recenzenti: Prof. Dr. Janet-Ann DeCesaris Ward, Pompeu Fabra University, Barcelona Doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD., FF UPJŠ v Košiciach © Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta 2020 Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať, ukladať do informačných systémov alebo inak reprodukovať bez súhlasu majiteľov práv. Za odbornú a jazykovú stránku učebnice zodpovedá autorka. Ruk...